+48 531 019 432
kontakt@agileschool.pl

Coaching

Kiedy warto zainwestować w coaching?

Gdy chcesz:

 • poprawić indywidualne wyniki w pracy Twoich pracowników
 • poprawić wydajność pracy Twoich pracowników
 • poprawić jakość pracy Twoich pracowników
 • szybciej rozwijać swoją firmę
 • skuteczniej osiągać zamierzone rezultaty
 • planować karierę i rozwój osobisty Twoich pracowników
 • utrzymać klimat kontynuacji rozwoju pracowników
 • przyspieszyć zmiany organizacyjne
 • zadbać u Twoich pracowników o równowagę między życiem rodzinnym, a pracą

Coaching biznesowy jest procesem – wspólna praca coacha i Klienta przebiega według określonego porządku. Ilość spotkań uzależniona jest od złożoności postawionego celu, najczęściej jest to od pięciu do dziesięciu ok. 90 minutowych sesji, przez okres 3 – 4 miesięcy. Dla podtrzymania motywacji i zaangażowania podczas wprowadzania zmian zalecane są regularne spotkania.

Forma

 • spotkania indywidualne – w siedzibie AgileSchool lub miejscu pracy Klienta
 • spotkania zdalne poprzez Skype
 • rozmowa telefoniczna

Jak wyglądają sesje coachingowe?

 • Pierwsza sesja
  Jest poświęcona zdefiniowaniu celu oraz obszaru pracy z coachem. Cele mogą być opisane formie wyniku mierzonego zadaniami czy osiągnięciami, a także w formie docelowej tożsamości, kompetencjach lub cech związanych z rolą jaką ma pełnić pracownik w firmie.
  Pierwsza rozmowa jest zazwyczaj spotkaniem trójstronnym, podczas którego spotykają się: coach, pracownik mający uczestniczyć w procesie coachingowym (Klient) oraz reprezentant firmy (Sponsor), najczęściej przełożony pracownika objętego coachingiem. Podczas takiego spotkania cele są wyznaczane na podstawie oczekiwań i potrzeb Klienta i Sponsora,
 • Kolejne sesje
  Spotkania, w trakcie których wypracowywane są cele założone w kontrakcie. Zwykle jedno spotkanie trwa nie dłużej niż 1,5 godziny. Pomiędzy sesjami Klient wykonuje zadania coachingowe, których wyniki omawiane są na kolejnych spotkaniach.
 • Sesja podsumowująca
  Jest spotkaniem, w trakcie którego dokonywana jest ocena stopnia realizacji celu założonego  na początku procesu coachingowego.
 • Raport końcowy
  Po spotkaniu podsumowującym coach sporządza raport z przebiegu procesu coachingowego na potrzeby Sponsora.

Korzyści z usługi coachingu

Dla Sponsora

 • Lepsze osiąganie wyznaczonych celów organizacji
 • Wzrost konkurencyjności firmy na rynku
 • Wzmocnienie firmy poprzez wykorzystanie potencjału pracowników
 • Poprawa komunikacji w zespole
 • Twórcza i zmotywowana kadra pracownicza
 • Doskonalenie pracy zespołowej
 • Wzrost identyfikacji pracowników z misją i wizją firmy
 • Wzrost jakości relacji wśród pracowników
 • Wyłonienie liderów
 • Większa integracja z firmą i wzrost postawy lojalnościowej
 • Promowanie samorozwoju pracowników

Dla Klienta

 • Wzrost świadomości, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości;
 • Odkrycie własnych możliwości i odkrycie posiadanych talentów;
 • Lepsze wykorzystanie własnych zasobów;
 • Uzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym;
 • Wzrost motywacji;
 • Ukierunkowanie podejmowanych działań

Coach Anna Konwerska